เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๘.๐๐ น. 
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม) เป็นผู้แทนข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หอวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์จัดขึ้น โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ส่งการแสดงชุด " พระเทพของปวงชนชาวไทย" และนักศึกษาร่วมเดินแบบผ้าไทยท้องถิ่น (ออกแบบและฝึกซ้อมโดย อ.ณัฐพัฒน์ มหายศนันท์ และคณาจารย์สาขานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์) ร่วมแสดงในงานซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเดินแบบผ้าไทยส่งเสริมผ้าไทยพื้นถิ่น  และการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม เด็กเยาวชน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนรวมจำนวน ๓๐๐ คน
(ภาพข่าว : กองพัฒนานักศึกษา)