วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม FMS 101 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ภาพ/ข่าว PR URU