คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูที่สอนในพื้นที่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
1. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
เป็นการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม และ 5-6 มิถุนายน 2564