มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564