วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และหัวหน้าทีมที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายไหมและฝ้าย" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ปี 2564 
โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายไหมและฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ จากคราม ครั่ง ใบสัก แก่นขนุนและเปลือกต้นนนทรี โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ นายนิทัศน์ จันทร ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561
ภาพ/ข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / PR URU