วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า "ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์" และสินค้า "ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์" โดยรับเกียรติจาก นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนางสาว จารุวรรณ บุญเดช ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ ในการนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสินค้า "ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์" และสินค้า "ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์" จากผู้สมัครขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ครั้งแรก และขอต่ออายุใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 37 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU /ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ