มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา 
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการของ สสส. 
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564