5 กรกฎาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดแพร่ ระหว่างส่วนราชการจังหวัดแพร่นำโดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ เพื่อการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สู่การขึ้นเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ และการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่โดยมีพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมโดย บูรณาการวิชาการพัฒนางานเมืองต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สู่การขึ้นเป็นเมืองตันแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ และร่วมบูรณาการวิชาการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่
ภาพ/ข่าว PR URU