ขอแสดงความยินดี?กับนักศึกษาหลักสูตร?วิศว?กรรมการ?จัดการ?พลังงาน? ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยเหรียญ?ทอง และเหรียญเงิน? ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยี?อุตสาหกรรม?ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวาระครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัย?ราชภัฏ?นครศรีธรรมราช? เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม? 2564