วันที่ 26 สิงหาคม 2564
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีการประเด็นการประชุม 3 ประเด็น  คือ การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด /  การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด /  การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด
ภาพ/ข่าว pruru