มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (20 กันยายน)
1.นางสาวณัฐริกา แพงสารัตน์  (คณะครุศาสตร์)
2.นางสาวอภัสนันท์ ครุธอินทร์ (คณะครุศาสตร์)
:: ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ::
3.นางสาวเกศริน หยี่ (คณะครุศาสตร์)
4.นางสาวอัญมณี ศรีแก้ว (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
:: ได้รับรางวัลสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ::
5.นางสาวนางสาวกัณยกร ลีกรพงษ์  (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
::ได้รับรางวัลสาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์::
6.นายเฉลิมพันธ์ หนชัย (คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ)
::ได้รับรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรม::