วันที่ 13 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ์ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดให้เรียนแบบผสมผสานโดยยังคงใช้วิธีการเรียนออนไลน์เป็นหลัก และสามารถมาเรียน ณ ที่ตั้งได้เฉพาะวิชาปฏิบัติการที่มีผู้เรียนไม่เกิน 20 คน ทั้งนี้จะดำเนินการเปิดให้เรียนแบบผสมผสานเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายและได้รับอนุญาตจากจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU