ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าร้านค้าของหอพักนักศึกษา
เพื่อจำหน่ายสินค้าสะตวกซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์