ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดทำประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖