มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับตำบลน้ำเกี๋ยน และตำบลนายาง จากโครงการ U2T ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าแสดงผลงานใน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566  ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” อีกทั้งเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นให้มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการประดิษฐ์คิดค้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ