วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ CWIE 
เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตร CWIE ตามนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ "ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดย  อาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร CWIE ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถประเมินผลและการสะท้อนคิด CWIE ได้ สามารถดำเนินงาน CWIE ให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้และทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกัน 2 หัวข้อ ได้แก่  การออกแบบหลักสูตร CWIE EEC TYPE A และการประเมินผลและการการสะท้อนคิด CWIE การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน  
ภาพ/ข่าว PR URU