เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ 
- แผนงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการสร้างรูปแบบร่วมการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภ้ฏ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตครูมืออาชีพ
- โครงการการประเมินคุณลักษณะและทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม  และ
- ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการจัดทําแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ราชภัฏเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

ซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ