MOU TCDC ส่วนภูมิภาค (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ( ประเภทร้านกาแฟ ) ครั้งที่ 3
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) ครั้งที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการศัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)
ประกาศ มรอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5
ประกาศ มรอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 17/05/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 03/03/2021
โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 15/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 30/03/2018
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560(แก้ไขครั้งที่2) 18/10/2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือง งดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในภาคบ่าย 14 ตุลาคม 2559 01/12/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 สิงหาคม 2559 01/12/2016
การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี” 23/11/2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาควิชาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย(พ.โครงการพิเศษ) ตำแหน่งครู สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) 09/05/2024
ประกาศ มรอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 21/03/2024
ประกาศ มรอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 10/02/2024
ประกาศ มรอ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4) จำนวน 6 อัตรา 13/06/2023
ประกาศ มรอ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 02/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28/02/2023
การพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี 20/03/2021
โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 19/03/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน 19/03/2021
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา 17/03/2021
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 17/03/2021
การจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 05/03/2021
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร 24/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" 24/02/2021
การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 23/02/2021
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มรอ. 17 กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2021

ภาพกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


IT Service URUสายด่วนทันใจ


สาระน่ารู้THAILAND 4.0

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"