ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรบั สมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U๒T For BCG)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.๒๕๖๒
นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 17/05/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 03/03/2021
โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 15/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 30/03/2018
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560(แก้ไขครั้งที่2) 18/10/2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือง งดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในภาคบ่าย 14 ตุลาคม 2559 01/12/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 สิงหาคม 2559 01/12/2016
การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี” 23/11/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T For BCG) รอบที่ ๒ 30/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) รอบที่ 2 29/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรบัสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T For BCG) (รอบที่ ๒) 26/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 26/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 23/06/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3) 23/06/2022
การพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี 20/03/2021
โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 19/03/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน 19/03/2021
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา 17/03/2021
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 17/03/2021
การจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 05/03/2021
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร 24/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" 24/02/2021
การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 23/02/2021
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มรอ. 17 กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2021

ภาพกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


IT Service URU
สายด่วนทันใจ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สาระน่ารู้THAILAND 4.0

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"