ประกาศเรื่อง ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรเทียบโอน) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ มรอ เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 17/05/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 03/03/2021
โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 15/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 30/03/2018
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560(แก้ไขครั้งที่2) 18/10/2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือง งดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในภาคบ่าย 14 ตุลาคม 2559 01/12/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 สิงหาคม 2559 01/12/2016
การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี” 23/11/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 19/05/2022
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 05/04/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 29/03/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 02/03/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 13/02/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 28/01/2022
การพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี 20/03/2021
โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 19/03/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน 19/03/2021
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา 17/03/2021
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 17/03/2021
การจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 05/03/2021
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร 24/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" 24/02/2021
การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 23/02/2021
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มรอ. 17 กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2021

ภาพกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


IT Service URU
สายด่วนทันใจ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สาระน่ารู้THAILAND 4.0

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"