ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวัดผลกลางภาคเรียน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กาหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในวันปิยมหาราช
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 17/05/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 03/03/2021
โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 15/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 30/03/2018
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560(แก้ไขครั้งที่2) 18/10/2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือง งดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในภาคบ่าย 14 ตุลาคม 2559 01/12/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 สิงหาคม 2559 01/12/2016
การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี” 23/11/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 24/01/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2565 18/01/2022
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 06/01/2022
ประกาศ เรื่อง เรียกใช้บัญชีสำรองเพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ 6 ครั้งที่ 2 30/09/2021
ประกาศ เรื่อง เรียกใช้บัญชีสำรองเพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ 6 ครั้งที่ 1 10/09/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ 6 26/08/2021
การพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี 20/03/2021
โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 19/03/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน 19/03/2021
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา 17/03/2021
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 17/03/2021
การจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 05/03/2021
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร 24/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" 24/02/2021
การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 23/02/2021
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มรอ. 17 กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2021

ภาพกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


IT Service URU

สายด่วนทันใจ


THAILAND 4.0

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"